21:49 EDT Thứ ba, 07/07/2015

Văn bản-Thông báo

Trang nhất » văn bản - thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911

Viện Toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đế án 911 đợt tháng 8 năm 2012 với các Thông tin cụ thể như sau.

Biểu mẫu văn bản 2011

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức